Zakelijke informatie

KVK-nummer

84683163

BTW-nummer

NL004000731B88


Algemene Voorwaarden van AutomotiveSupport4U 

Artikel 1

AutomotiveSupport4U is een handelsnaam van de onderneming van Jeroen Smit, gevestigd te Woerden aan de Hoge Rijndijk 4-2 (KvK-nummer 84683163).

Artikel 2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AutomotiveSupport4U gedane aanbiedingen, op alle door AutomotiveSupport4U gesloten overeenkomsten en op alle aan AutomotiveSupport4U verstrekte opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolg-, gewijzigde of aanvullende opdracht. Deze voorwaarden gelden ook ten behoeve van de werknemers van AutomotiveSupport4U alsmede ten behoeve van alle andere personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou kunnen  rusten, door AutomotiveSupport4U ingeschakelde derden daar onder begrepen.

Artikel 3

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door AutomotiveSupport4U, ongeacht of  de opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering  hiervan door een bepaalde persoon of personen.

Artikel 4

Bij het inschakelen van derden zal AutomotiveSupport4U steeds de nodige zorgvuldigheid in acht  nemen. AutomotiveSupport4U is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. AutomotiveSupport4U is door  de opdrachtgever gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Indien dit  redelijkerwijs mogelijk is, zal AutomotiveSupport4U met de opdrachtgever over het inschakelen van een derde overleg plegen.

Artikel 5

Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten. AutomotiveSupport4U is voorts niet aansprakelijk voor schade aan zaken die AutomotiveSupport4U in het kader van enige overeenkomst ter beschikking zijn gesteld. AutomotiveSupport4U is bovendien niet aansprakelijk voor schade als gevolg van cybercrime (in de meest brede zin van het woord), noch als deze door AutomotiveSupport4U direct of indirect is veroorzaakt door gebruik van software en/of hardware van AutomotiveSupport4U, noch als deze door AutomotiveSupport4U direct of indirect is veroorzaakt door gebruik van software en/of hardware van de opdrachtgever.  Elke aansprakelijkheid van AutomotiveSupport4U is sowieso beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door AutomotiveSupport4U afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van AutomotiveSupport4U. Een kopie van de polis van de  aansprakelijkheidsverzekering van AutomotiveSupport4U ligt ter inzage ten kantore van AutomotiveSupport4U. Indien om welke reden dan ook geen uitkering  krachtens de hiervoor bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, dan is elke aansprakelijkheid in het desbetreffende geval beperkt tot een bedrag van in totaal maximaal € 5.000,-.

Artikel 6

Opdrachtgevers van AutomotiveSupport4U stemmen er mee in dat hun persoonsgegevens door AutomotiveSupport4U worden opgeslagen ten behoeve van communicatie met de opdrachtgever en om facturatie mogelijk te maken.

Artikel 7

Alle vorderingsrechten en eventuele andere bevoegdheden jegens AutomotiveSupport4U in verband met door hem verrichte werkzaamheden vervallen in elk geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd, of redelijkerwijs bekend kon zijn, met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. 

Artikel 8

Indien een opdrachtgever een factuur van AutomotiveSupport4U geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan AutomotiveSupport4U te melden. Na deze periode vervalt het recht van de opdrachtgever om de factuur te betwisten. Betwisting van de factuur ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. 

Artikel 9

Het honorarium van AutomotiveSupport4U zal worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief van AutomotiveSupport4U, een en ander voor zover niet anders is overeengekomen. De uurtarieven worden jaarlijks aangepast. Alle bedragen zijn exclusief BTW. AutomotiveSupport4U is bevoegd om eventuele kosten onmiddellijk en apart in rekening te brengen. AutomotiveSupport4U is bevoegd om in verband met de te verrichten werkzaamheden hieraan voorafgaand betaling van een voorschot te verlangen (voor honorarium en/of kosten), te vermeerderen met BTW, welk voorschot met de einddeclaratie zal worden verrekend. AutomotiveSupport4U is bevoegd om werkzaamheden op te schorten indien en zolang de opdrachtgever geen voorschot ter  dekking van voormelde kosten heeft betaald.

Artikel 10

De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht  tenzij anders overeengekomen. De betalingstermijn is acht dagen, te rekenen vanaf de declaratiedatum. AutomotiveSupport4U is bevoegd  vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen met voor de opdrachtgever ontvangen gelden. De opdrachtgever wordt in elk geval  zonder dat een ingebrekestelling vereist is geacht in verzuim te zijn indien betaling niet binnen de gegeven betalingstermijn is geschied. Bij verzuim is de opdrachtgever de  wettelijke rente alsmede de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke kosten minimaal 10% van het  te incasseren bedrag bedragen. AutomotiveSupport4U is bevoegd om werkzaamheden op te schorten indien en zolang de opdrachtgever achter is met  betaling van de declaratie(s).

Artikel 11

De rechtsverhouding tussen AutomotiveSupport4U en de opdrachtgever is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.